E-mail
"Csak tiszta forrásból"
Bartók Béla


A Martonvásári Művészeti Iskola története

Intézményünk 1991. január 1-től működik, mint művészeti iskola. Társadalmi megítélése azonban nemcsak az elmúlt 16 év munkásságában, eredményében gyökerezik, hanem korábbra nyúlik vissza. A Beethoven hagyományairól híres köz- ség 1968-ban kapott engedélyt arra, hogy iskolájában ének-zene tagozatú osztály indulhasson. A tagozatos osztályokban a többlet énekórák mellé rendkívüli tárgyként néptánc oktatás is társult, mely 1989-ben minden alsó tagozatos osztály részére kibővült. Ezzel párhuzamosan a hangszeres oktatás is elkezdődött, először egy budapesti zeneiskola tagozataként, majd a székesfehérvári zeneiskola fiókiskolájaként működött állandóan gyarapodó létszámmal. A zeneoktatás továbbfejlődése az Általános Művelődési Központ létrejöttéhez és működéséhez kapcsolódott. 1981-ben az ÁMK létrejöttekor 40 hangszeres tanulónk volt 1 főállású és 2 fél állású tanárral. 1990. szeptember 1-vel a leköszönő tanácstestület 120 fővel önállósította zeneiskolánkat. 1991. januárjától – az országban elsők között – zeneiskolánkat művészeti iskolává fejlesztettük, így bekerült a tanítandó tanszakok közé a néptánc, valamint a grafika is.
Intézményünk az ÁMK részegységeként működött, az iskola igazi fejlődését azonban az hozta meg, hogy 1993. augusztus 1-vel önállóan gazdálkodó intézménnyé vált. Az intézmény vezetői abból a szerény költségvetésből, ami az iskolának jutott, igyekeztek a lehető legtöbbet és legjobbat kihozni. Érdekeltek lettek a pályázatok írásában, szponzorok keresésében, a sok munkával járó bevételek megteremtésében. Az önállóságot szinte nulláról kezdtük, kevés, alig használható eszközzel. Rövid időn belül pályázatok, saját bevételek, szponzorok segítségével ugrásszerűen megnőttek lehetőségeink, ezután tudtuk fogadni iskolánkba a környező települések gyerekeit is. Olyan nagy lett az igény, hogy 1994-től Válban és Tordason kihelyezett tagozatot indítottunk. A településeken folyó tanítás együttműködési megállapodások keretében történt.
Martonvásár anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy egyedül vállalja az állami normatíva feletti összeg biztosítását, ezért öt település önkormányzata 1998. szeptember 1-vel az országban először beindította a Martonvásár és Térsége Művészetoktatási Társulást. Ettől kezdve az iskolafenntartó szerve a létrejött „Társulási Tanács”.
A Társulás 2009-től a következő települések részvételével működik: Martonvásár, Ráckeresztúr, Vál.
2010-ben indult el az iskola „Tehetségpont” regisztrációs folyamata, mely egy kísérleti program kidolgozásához, majd 2011-ben 2 kísérleti osztály indításához vezetett. Az iskola 2012. március 6-án kapta meg a „Völgy-vidék tehetségpont” címet.

Az iskola szerepe a települések életében.

Intézményünk részt vállal annak a kulturális hátránynak a ledolgozásából, mely a vidéki településeket a városokkal szemben sújtja.
Iskolánk három település növendékeinek széleskörű tantárgyi és nevelési lehetőségeivel gazdag választékot kínál a szabadidő hasznossá tételéhez. A művészeti iskola valamely településen való jelenléte a lakosság egy sajátos, erősen elhivatott és hatni akaró rétegének szerveződését is jelenti, amely nyomot hagy a környezet arculatán, kultúráján. Ezek az emberek hajlandók áldozatot is hozni azokért az értékekért, amelyek a művészeti iskolát fémjelzik. Iskolánk olyan energiákat szabadít fel a térségben, melyek nem kerülnének felszínre intézményünk nélkül. Tevékenységeivel, rendezvényeivel kapcsolatot teremt a település lakosságával az óvodás kortól az öregkorig bezárólag. Növendékeink ott vannak, szinte minden kulturális rendezvényén településeinknek, segítve ezzel a közösségek művészeti életének színesebbé tételét.
Az intézmény abból adódóan, hogy több településen oktat diákokat, rendszerének hálózatos kialakítására törekszik. Ez hozzájárul a környező települések, illetve azok intézményeinek kapcsolatainak bővüléséhez. A szakmai – pedagógiai és művészi értelemben vett – információk átadása az iskola jellegzetes tevékenysége.

1.    A Művészeti Iskola önmeghatározása, pedagógiai célja

A művészeti iskola alapvetően a harmonikus emberré formálást tűzte ki céljául.
A művészetek erejével, eszközeivel hatunk növendékeinkre, s ez a hatás egy életre szól. Az egész világon felértékelődött a művészetoktatás szerepe, s ez nálunk is nyomon követhető.
Az iskola tevékenysége többrétű. A művészetekhez kapcsolódó tartalmak közvetítésén túl állandó törekvése, hogy modern és komplex pedagógiai hátteret alakítson ki.
Iskolánk nagyon erős társadalmi igényt elégít ki. A szülők tudják, hogy gyerekeik nagy lehetősége, hogy magasan képzett szakemberek vezetik be őket a művészetek világába, olyan értékeket teremtve bennük, melyre egész életükben támaszkodhatnak. Próbáljuk bevezetni őket azokba a közösségekbe, ahol a tanult művészet valóban értéket képvisel. Szeretnénk elérni, hogy az itt tanultak segítsék őket életük során személyiségük formálásában, emberi kapcsolataik alakításában.
Nagy hangsúlyt fektetünk a minőségre mind az oktatásban, mind a működtetés, mind a szolgáltatás területén. Úgy gondoljuk ez a hozzáállás az, mellyel elősegítjük növendékeink művészi teljesítményét.
A tehetséggondozás gondozás mára komoly szakismeretet követel meg. A szakterületüket jól ismerő tanárok tehetséges növendékük segítésében újabb és újabb eszközök birtokába kell, hogy kerüljenek. Ennek érdekében az iskola átgondoltan szervezi meg a tanárok pedagógiai és szakismereti továbbfejlődési lehetőségeit.
Fontos cél, hogy a művészi és pedagógiai folyamatok megismerhetővé és érthetővé váljanak a szülők számára is. Ez hatékonyabbá teszi a gyermekek munkáját, a családok számára pedig élvezhetővé válik a tanulás folyamata.
A művészetoktatásban mindig nagy szerepe volt a játéknak. A játék komoly motivációs erő. Fontos, hogy a szülők és gyerekek számára a tantestület kifinomult játékkultúrát közvetítsen.
Környezetünk megóvása, fenntarthatósága horizontális célként jelenik meg az iskola közösségében. A részletes célkitűzéseket az Intézményi Minőségirányítási Program tartalmazza.